W ramach swojej działalności zorganizował kursy przygotowujące do uzyskania uprawień zawodowych, kursy dokształcające i doskonalące w zawodzie, kursy BHP, kursy językowe oraz kursy dla potrzeb własnych słuchaczy. Prowadził szkolenia w ramach funduszu PHARE oraz w ramach Programu Reorientacji Przekwalifikowań Komponentu
B-1 PAOW finansowanych z funduszu Banku Światowego. Umowy na realizację podpisane zostały przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

§Ośrodek został zarejestrowany w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jako instytucja szkoleniowa mogąca szkolić bezrobotnych. Na stałe współpracujemy z Powiatowym Urzędu Pracy z Zakopanem i Nowym Targu, Tatrzańską Izbą Gospodarczą, Nowotarska Izbę Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych w Zakopanem w zakresie szkolenia rzemieślników i uczniów. Ponadto współpracujemy również z Urzędem Dozoru Technicznego w Krakowie – w zakresie uprawnień zawodowych, Kuratorium Oświaty w Krakowie Transportowym Dozorem Technicznym w Krakowie – kursy obsługi wyciągów narciarskich. Ośrodek Prowadził również Prywatne Liceum Handlowe dla dorosłych, oraz Prywatne Technikum Gastronomiczne dla dorosłych ( w latach 1995-2006) a także Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcąca w zawodach: kelner, kucharz, sprzedawca
( w latach 1995- 2003).

W 1998 r. decyzją Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu powołano przy Ośrodku Szkolenia „Fach” Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów
i nadawania tytułów robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodzie fryzjer. W 2006 roku została powołana przez małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Państwowa Komisja Egzaminacyjna przy Ośrodku Szkolenia „Fach” do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz sprzedawca. Prowadzimy szkolenia z EFS dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem i Nowym Targu ( wygrane konkursy). Firma od lat szkoli
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przykładowo w ramach takich projektów jak: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
i wiele innych.

Ośrodek posiada stałą kadrę prowadzącą wykłady na kursach, sprawdzoną poprzez wieloletnią współpracę.