Oświadczenie RODO

Ośrodek Szkolenia FACH Józef Różański , oświadcza, że przestrzega obowiązujących regulacji, dotyczących ochrony danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. stosuje regulacje w szczególności przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO). Firma wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi danych osobowych, a także aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu danych osobowych.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Szkolenia FACH Józef Różański informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Szkolenia FACH Józef Różański, nip 7350014070
 2. Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krótka 1 , 34-400 Nowy Targ lub e-mailowo: os.fach@gmail.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Uzasadnione interesy realizowane przez polegają na wykonywaniu zobowiązań niezbędnych do całościowego procesu realizacji kursu, którego jest Pan/Pani uczestnikiem Art. 6 ust.1.lit. a RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy dotyczącej usługi szkoleniowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  – Urzędy i Instytucje powołujące komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia egzaminów państwowych m.in. Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie,
  – biuro rachunkowe,
  – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 9. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.