PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia w siedzibie Ośrodka Szkolenia „FACH” przy ul. Krótkiej 1 w Nowym Targu w formie:
  -pisemnej,
  -elektronicznej na adres mailowy : os_fach@gmail.com,
  -telefonicznie pod numerem 18 266 73 02.
 2. Reklamacji może podlegać:
  – niewykonanie usługi szkoleniowej,
  – częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
  – niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.
 3. Obowiązki leżące po stronie Ośrodka Szkolenia „FACH” podlegające reklamacji są określone w regulaminie konkretnego szkolenia , lub w stosownej do rodzaju kursu zawartej ze słuchaczem ,,Umowie o kurs”.
 4. Zgłoszenie musi zawierać:
  – dane i adres szkolonego
  – szkolenie, którego dotyczy reklamacja
  – powód reklamacji
  – opis zagadnienia reklamowanego
 5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych przez Kierownika Ośrodka.
 6. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin 5 dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez
  zgłaszającego.
 7. O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany pisemnie.
 8. Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem, lub pocztą, według wyboru zgłaszającego.
 9. W przypadku uznania roszczeń słuchacza z tytułu gwarancji, zakres szkolenia objętego reklamacją powtarza się zgodnie z programem szkolenia z należytą starannością na koszt Ośrodka Szkolenia „FACH”.
 10. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia ( zamawiający) składający reklamację.
 11. Po zakończeniu czynności reklamacyjnych wypełniana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji” podpisana przez użytkownika oraz Kierownika Ośrodka, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

Szanowni Państwo,

W trosce o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług udostępniliśmy do Państwa dyspozycji formularz reklamacyjny on-line, dzięki któremu możecie Państwo podzielić się z nami uwagami i komentarzami dotyczącymi naszej współpracy. W przypadku gdyby szkolenie nie spełniło Państwa oczekiwań, prosimy o wysłanie formularza, nasza firma rozpatrzy każdą reklamację. W przypadku zasadnej reklamacji zrekompensujemy ją poprzez ponowne szkolenie lub inny rodzaj wsparcia.